Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Als klant heeft uw bij online aankopen altijd 14 dagen herroepingsrecht op de aangekochte producten. Zwembad Heeten de Oase is zich bewust van deze wet. Wij hanteren een bedenktijd van 14 dagen. Een verzoek tot herroeping kan worden ingediend bij info@zwembadheeten.nl. Recht op herroeping van het product vervalt als de klant de zwemkaart al heeft gebruikt om toegang tot het zwembad te verkrijgen.

De bestelde zwemkaarten besteld en betaald in de voorverkoop (voor 1 mei) worden bij uw thuisbezorgd. Dit geldt alleen voor bestaande woonadressen in Nederland. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan kunnen de zwemkaarten worden afgehaald bij het zwembad.

Privacybeleid

Stichting Zwembad De Oase hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Zwembad De Oase houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacystatement;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons privacy statement of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.
Ook voor Uw recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en/of klachten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot onderstaand adres wenden.

Stichting Zwembad De Oase

T.a.v. : secretariaat Zwembad De Oase
adres : Berghuisweg 7, 8111 NC Heeten
email : info@zwembadheeten.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Er worden door Stichting Zwembad De Oase persoonsgegevens verzameld en verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Gezinsabonnementen en persoonlijke abonnementen.
Op onze website bevindt zich een aanmeldformulier. Wij vragen in deze formulieren gegevens over u en eventueel uw kind(eren). Ook bij het aanmelden aan het bad worden gegevens gebruikt. Dit zijn alleen gegevens die we nodig hebben voor het verwerken van een abonnement of dienst, die u bij ons wil afnemen, zoals een zwemabonnement. Wij verwerken in deze formulieren (mogelijk) de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van u en/of uw kind:

• NAW-gegevens

• Leeftijd

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IBAN nummer

• IP-Adres

Indien u ons niet toestaat bovengenoemde gegevens te verwerken/gebruiken/tijdelijk op te slaan kan het gevolg zijn dat u aan bepaalde activiteiten niet kunt deelnemen

De gegevens m.b.t. naam, geboortedatum, adres en woonplaats worden gebruikt om de juiste abonnementen aan te maken, die toegang geven tot Zwembad De Oase. Deze gegevens maken het ook mogelijk om controle uit te oefenen op een juist gebruik van de abonnementen.
De verzamelde gegevens kunnen verder worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Medewerkers/vrijwilligers
Alle noodzakelijke gegevens voor de administratie van de vrijwilligersvergoedingen worden verzameld.

Vrijwilligers en bestuursleden
Hiervoor worden gegevens m.b.t. naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt voor onderlinge communicatiedoeleinden

Verslaglegging vergaderingen
In de notulen kunnen namen van bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en derden worden opgenomen.

Jaarverslag
In het jaarverslag kunnen namen van bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en derden worden opgenomen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Stichting Zwembad De Oase bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De verslaglegging van vergaderingen en de jaarverslagen worden opgenomen in het archief. Hiervoor is geen bewaartermijn vastgelegd.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Stichting Zwembad De Oase van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers en of vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

WEBSITE ZWEMBAD DE OASE

De website wordt beheerd door Zwembad De Oase. Als u gebruik maakt van de website en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen, welke gegevens Zwembad De Oase kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Wanneer u gebruik maakt van de Zwembad De Oase-website, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website;
  • Invullen van formulieren.

Wat doen we met uw gegevens?
Zwembad De Oase bewaart en verwerkt de gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
  • Het leveren van de producten en diensten,
    zie ook hierboven onderwerp: waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

IN BEELD BRENGEN VAN PERSONEN en/of ACTIVITEITEN

Stichting Zwembad De Oase gebruikt overzicht foto’s/video’s van activiteiten van de stichting voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik in jaarverslagen en op folders of posters).
Voor persoonlijke foto’s vragen we altijd toestemming aan betrokkenen om deze personen te mogen fotograferen en de foto’s te mogen gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik in jaarverslagen en op folders of posters).

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken, het vergetelheidrecht. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Zwembad De Oase behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.